Terrasseolie transparent nyatoh 5 liter - Træfix

Varenr.: 9037804

299,00/stk 59,80 pr. ltr
 • Træfix terrasseolie kan bruges til både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer
 • Terrasseolien er transparent, så træets naturlige åretegninger bliver fremhævet, og denne er i farven nyatoh
 • Påføres med en pensel og overskydende olie tørres af efter 15-30 minutter
 • Rækkeevne på 5-10 m² pr. liter
 • Indeholder 5 liter

Træfix terrasseolie transparent nyatoh 5 liter

Træfix terrasseolie bruges på både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer. Den er oliebaseret og transparent, så træets naturlige åretegninger fremhæves. Denne udgave er desuden i farven nyatoh, som giver træet en flot glød. Olien påføres med en pensel, til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Indeholder 5 liter, som rækker til 5-10 m² pr. liter. 

Produktdetaljer:

 • Farve: Nyatoh
 • Transparent
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-10 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 24 timer
 • 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 

Brandfarlig væske og damp (H226), Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt (P280), Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge (P301 + P310), VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand (P303 + P361 + P353), Opbevares på et godt ventileret sted (P403), Opbevares køligt (P235), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater
 

Specifikationer

Tørretid 24 timer
Indhold liter 5 liter
Rækkeevne 5-10 m²
Farve Nyatoh
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Anvendelse Træterrasser