Tagfugemasse

Varenr.: 9014390

89,00/stk

300 ml

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 6. jul 2020 20:51

Anvendes til fugeopgaver hvor tagpapprodukter indgår. Påføres med fugepistol. 300 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336)
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P370+P378 Ved brand: Anvend til brandslukning: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.