Superlim med aktivator 100 ml + 25 g - Stabile

Varenr.: 9051313

29,50/stk
  • 2-komponent lim bestående af superlim samt aktivator
  • Limen kommes på det ene emne, mens aktivatoren sprayes på det andet emne, og de to emner presses sammen
  • Hæfter efter 5 sekunder
  • Kan bruges på de fleste materialer som fx træ, MDF, metal, sten, gummi og læder
  • Superlimen indeholder 25 gram, mens aktivatoren indeholder 100 ml
Lagerstatus blev indlæst sidst: 6. jun 2020 0:16

Superlim med aktivator

Denne superlim er en 2-komponent lim, som består af en lim samt en aktivator. Superlimen fungerer ved, at limen først påføres på det ene emne, mens aktivatoren sprayes på det andet emne. Herefter kan de 2 emner presses sammen, og limen hæfter efter 5 sekunder.

Superlimen kan bruges på de fleste materialer som fx træ, MDF, metal, sten, gummi og læder.

Superlimen indeholder 25 gram, mens aktivatoren indeholder 100 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

        

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Kan fremkalde kræft. (H350)
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 25 gram +100 ml
Type 2-komponentlim
Mærke Stabile
Anvendelse Universal