Spa Start Set - Swim & Fun

Varenr.: 9047034

Spa Start Set - Swim & Fun

Varenr.: 9047034
  • Swim & Fun Spa Start Set er det helt rigtige sæt til at holde vandet i din spa rent og indbydende
  • Der er strips til at teste pH- og klorniveau og pH Plus og pH Minus til at justere pH-værdien
  • Filterfix til rengøring af filter og Clean Tab til desinfektion af vandet
289.00

Varebeskrivelse

Spa Start Set til vandpleje i spa'en

Med dette Spa Start Set fra Swim & Fun er du sikker på at komme godt i gang med din spa. Sættet indeholder alle de plejemidler, der er nødvendige for at holde vandet i spabadet rent og indbydende, samt en overskuelig og informativ guide.

Sættet inkluderer:

  • Strips til nemt at teste pH- og klorniveau
  • pH Plus og pH Minus til at justere pH-værdien i vandet (skal ligge mellem 7,0-7,4)
  • Filterfix til effektiv rengøring af spabadets filter, som gerne skal rengøres med 2-3 ugers mellemrum
  • Clean Tab er en hurtigopløselig og pH neutral tab, som bruges, når spabadet fyldes op og til løbende desinfektion af vandet

 

Du finder din nye spa her.

 


Vær opmærksom på, at dette sæt indeholder faremærkede produkter:

FilterFix

 

Fare  
Kan ætse metaller. (H290)  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

pH Minus

 

Fare  
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
(P280). Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). 

pH Plus

 

Advarsel  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). 

Clean Tab

Advarsel  
Farlig ved indtagelse. (H302)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation