Skumrens 750 ml - Welldone

Varenr.: 9055700

29,95/stk 39,93 pr. ltr
  • Welldone skumrens bruges til rengøring af syrefølsomme overflader
  • Ideel til rengøring af marmor, granit, natursten og krom
  • Indeholder 750 ml

Welldone skumrens til syrefølsomme materialer

Skumrens fra Welldone kan bruges til rengøring krom, marmor, granit, natursten og andre overflader, som ikke tåler syre. Skumrens sprayes på overfladen og skal virke i ca. 10 minutter, hvorefter det tørres af med fugtig klud eller køkkenrullen. Overfladen skylles grundigt med vand. 

Indeholder 750 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Granit, marmor og natursten
Type Skumrens