Skumrens 750 ml - Welldone

Varenr.: 9055700

49,95/stk 66,60 pr. ltr
  • Welldone skumrens bruges til rengøring af syrefølsomme overflader
  • Ideel til rengøring af marmor, granit, natursten og krom
  • Indeholder 750 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 26. sep 2020 0:17

Welldone skumrens til syrefølsomme materialer

Skumrens fra Welldone kan bruges til rengøring krom, marmor, granit, natursten og andre overflader, som ikke tåler syre. Skumrens sprayes på overfladen og skal virke i ca. 10 minutter, hvorefter det tørres af med fugtig klud eller køkkenrullen. Overfladen skylles grundigt med vand. 

Indeholder 750 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Granit, marmor og natursten
Type Skumrens