Silikonespray 200 ml - Basta

Varenr.: 9034391

10,00/stk 50,00 pr. ltr
  • Silikonespray plejer og beskytter mod frost, slid, udtørring og mislyde
  • Anvendes på lister, skinner, plast- og gummidele samt som smøremiddel til bevægelige dele
  • Indeholder 200 ml

Silikonespray fra Basta

Silikonespray der forhindrer fastfrysning og udtørring af gummilister. Sprayen er især velegnet til gummilister i døre og vinduer.

Brug også silikonesprayen til isolering af strømfordeler og tændingsledninger og beskytter mod fugt. Sprayen kan også anvendes til imprægnering af sko – også russkindssko.

Sprayen er ren silicone, fri for ter­pentin, farveløs og lugtfri.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P331 Fremkald IKKE opkastning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter

Basta_logo.jpg