Siliconespray 500 ml - Autozone

Varenr.: 9042089

10,00/stk 20,00 pr. ltr
  • Til udvendigt brug.

Siliconespray 500 ml - Autozone

Opfrisker dæk og gummilister og smører hængsler. Udvendigt brug. 500 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer. 
 

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Silikonespray