Ruderens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058701

Ruderens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058701
  • Autozone ruderens bruges til rengøring af bilens ruder og spejle både ind- og udvendigt
  • Fjerner effektivt snavs, insekter, fedt, trafikfilm og nikotinrester
  • Efterlader overfladen ren og uden striber
  • Sprayes på overfladen og tørres af med en ren, tør klud eller papirserviet
  • Indeholder 500 ml
29.00

Varebeskrivelse

Autozone ruderens 500 ml

Autozone rudrens bruges både ind- og udvendigt på bilens ruder og spejle. Den fjerner effektivt snavs, fedt, insekter, nikotinrester og trafikfilm. Den efterlader overfladen ren og uden striber.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du ruderensen

Flasken rystes grundigt inden brug og sprayes direkte på overfladen i et jævnt lag. Bagefter tørres af med en ren, tør klud eller en papirserviet. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt. Skal den bruges til overflader udendørs, skal overfladen skylles grundigt, så den er fri for sand og andet løst skidt. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask
Type Ruderens

Dokumentation