Roundup Speed C koncentrat 1 liter

Varenr.: 9057839

Roundup Speed C koncentrat 1 liter

Varenr.: 9057839
  • Roundup Speed C er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper ukrudt i haven
  • Hurtigtvirkende med en synlig effekt
  • Koncentrat, der hurtigt nedbrydes i naturen, og det skal blandes op med vand
  • 1 liter giver ca. 20 liter opblandet væske
  • Kan bruges fra april til oktober
399.00

Varebeskrivelse

Roundup Speed C koncentrat

Roundup Speed C er et hurtigtvirkende ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper ukrudt i haven. Roundup Speed C er koncentreret og skal opblandes med vand. Flasken indeholder 1000 ml koncentrat og giver ca. 20 L færdigblandet ukrudtsmiddel som rækker til ca. 435 m². Den smarte flaske er designet med børnesikring og integreret målebæger med automatisk returløb, som gør ukrudtsmidlet let at blande og som samtidig beskytter mod spild og klistrede låg.

Roundup Speed C er meget hurtigvirkende og giver en synlig effekt. Påfør med tryksprøjte på havegange, indkørsler m.m. samt under prydtræer og mellem prydplanter. For effektiv ukrudtsbekæmpelse. Roundup Speed C er glyfosatfri og baseret på mættede fedtsyrer, der hurtigt nedbrydes i naturen. Produktet er velegnet til brug fra april til oktober.

Roundup Speed C kan plette træterrasser, så spray forsigtigt på ukrudt omkring træterrassen. Vær også forsigtig, når du anvender ukrudtsmiddel i blomsterbede og andre steder, hvor du også har planter du ønsker at bevare.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H315 - Forårsager hudirritation. 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer. EUH-sætninger : EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Logo_Roundup DK

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Type Koncentrat
Mærke Roundup

Dokumentation