Rodalon udendørs 2,5 liter

Varenr.: 9022700

93,75/stk 37,50 pr. ltr
  • Rodalon udendørs bruges til udendørs rengøring af fx tag, havemøbler, terrasse og murværk
  • Det er et koncentreret middel, som effektivt fjerner alle typer af belægninger og misfarvninger
  • Rodalon bleger ikke, så det skader ikke materialerne
  • Indeholder 2,5 liter

Rodalon udendørs 2,5 liter

Rodalon udendørs bruges til udendørs rengøring af fx tag, havemøbler, terrasse, murværk, trapper, fliser, båd, parasoller, drivhus og campingvogn. Det er et koncentreret middel, der effektivt fjerner alle typer af belægninger og misfarvninger. Rodalon bleger ikke, så det skader ikke materialer som fx farveægte tekstiler, plast og fliser. 

Rodalon udendørs fortyndes med vand i forholdet 1:10, og opløsningen fordeles på det ønskede område. Det skal som regel virke op til 1 times tid, inden det skylles væk. 

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med  rigeligt vand. P391 Udslip opsamles. P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P501 Bortskaf indhold/beholder i henhold til regler om farligt affald.

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Rodalon
Anvendelse Udendørs rengøring