Rodalon udendørs 2,5 liter

Varenr.: 9022700

89,00/stk 35,60 pr. ltr
  • Rodalon udendørs bruges til udendørs rengøring af fx tag, havemøbler, terrasse og murværk
  • Det er et koncentreret middel, som effektivt fjerner alle typer af belægninger og misfarvninger
  • Rodalon bleger ikke, så det skader ikke materialerne
  • Indeholder 2,5 liter

Rodalon udendørs 2,5 liter

Rodalon udendørs bruges til udendørs rengøring af fx tag, havemøbler, terrasse, murværk, trapper, fliser, båd, parasoller, drivhus og campingvogn. Det er et koncentreret middel, der effektivt fjerner alle typer af belægninger og misfarvninger. Rodalon bleger ikke, så det skader ikke materialer som fx farveægte tekstiler, plast og fliser. 

Rodalon udendørs fortyndes med vand i forholdet 1:10, og opløsningen fordeles på det ønskede område. Det skal som regel virke op til 1 times tid, inden det skylles væk. 

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Undgå udledning til miljøet (P273). Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Udslip opsamles (P391). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge (P305 + P351 + P338 + P310). Bortskaf indhold/beholder i henhold til regler om farligt affald (P501). 

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Rodalon
Anvendelse Udendørs rengøring