Rodalon Skimmel Plus 750 ml

Varenr.: 9048781

Rodalon Skimmel Plus 750 ml

Varenr.: 9048781
  • Rodalon Skimmel Plus fjerner og dræber både skimmelsvamp og svampesporene
  • Kan bruges på mange overflader og anvendes både inde og ude
  • Der er 750 ml i beholderen
98.00

Varebeskrivelse

Fjerner både skimmelsvamp og svampespore

Skimmelsvamp kan vokse mange steder, og det er sundhedsskadeligt at bo i. Derfor er det vigtigt at bekæmpe skimmelsvamp med det samme. Denne Rodalon Skimmel Plus fjerner og dræber både skimmelsvampen og svampesporene, og du kan bruge den både inde og ude. Kan anvendes på både loft, mur, fliser, gulv, træ og tapet. Rodalon Skimmel Plus er klar til brug og kan sprayes på overfladerne eller påføres med klud, svamp eller børste. Det er effektivt helt ned til 10°C.

Du får 750 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P273 Undgå udledning til miljøet. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P362 Alt tilsmudset tøj tages af. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Anvendelse Mod skimmelsvamp
Mærke Rodalon

Dokumentation