Rodalon Skimmel Plus 750 ml

Varenr.: 9048781

75,00/stk 100,00 pr. ltr
  • Rodalon Skimmel Plus fjerner og dræber både skimmelsvamp og svampesporene
  • Kan bruges på mange overflader og anvendes både inde og ude
  • Der er 750 ml i beholderen

Fjerner både skimmelsvamp og svampespore

Skimmelsvamp kan vokse mange steder, og det er sundhedsskadeligt at bo i. Derfor er det vigtigt at bekæmpe skimmelsvamp med det samme. Denne Rodalon Skimmel Plus fjerner og dræber både skimmelsvampen og svampesporene, og du kan bruge den både inde og ude. Kan anvendes på både loft, mur, fliser, gulv, træ og tapet. Rodalon Skimmel Plus er klar til brug og kan sprayes på overfladerne eller påføres med klud, svamp eller børste. Det er effektivt helt ned til 10°C.

Du får 750 ml i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280). Undgå udledning til miljøet (P273).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Alt tilsmudset tøj tages af (P362). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). 

Specifikationer

Indhold 750 ml
Anvendelse Mod skimmelsvamp
Mærke Rodalon