Ridsefjerner 150 ml - Autozone

Varenr.: 9055436

Ridsefjerner 150 ml - Autozone

Varenr.: 9055436
  • Ridsefjerner fra Autozone, der specielt er udviklet til at fjerne overfladeridser
  • Ridsefjerneren kan også bruges til at fjerne misfarvninger og pletter
  • Kan anvendes på autolak, emaljer, lakerede overflader, de fleste typer af plastik, glas, keramik, metaller
  • Bemærk! Brug ikke ridsefjerneren, hvis klarlakken er beskadiget
  • Test på et ikke synligt område før endelig brug
72.00

Varebeskrivelse

Ridsefjerner til overfladeridser

Ridsefjerner fra Autozone, der specielt er udviklet til at fjerne overfladeridser, som for eksempel vaskeridser, på lakerede overflader som for eksempel bilen. Ridsefjerneren kan også bruges til at fjerne misfarvninger og pletter.

Du kan anvende ridsefjerneren på autolak, emaljer, lakerede overflader, de fleste typer af plastik, glas, keramik, metaller (inklusiv legeringer, krom, messing og rustfrit stål).

Indeholder 150 ml.

Sådan bruger du ridsefjerneren

Påfør ridsefjerneren i et tyndt og jævnt lag på overfladen og gnid i cirkulære bevægelser, indtil ridserne er væk. Overskydende pudsemiddel skal fjernes før det tørrer ind.

Bemærk! Brug ikke ridsefjerneren, hvis klarlakken er beskadiget. Ridsefjerneren indeholder slibemiddel og skal derfor anvendes med forsigtighed, så der ikke poleres for meget af lakken. Undgå kraftig polering på vinkelede overflader, f.eks. ved skærme, motorhjelm m.v. Brug ikke ridsefjerneren på nymalet overflader.

Test på et ikke synligt område før endelig brug.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten). Indeholder 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 150 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Ridsefjerner

Dokumentation