Reparationssæt

Varenr.: 9044617

100,00/stk

Indeholder polyester, glasfibervæv, blandekop og pensel.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. sep 2020 0:17

Komplet glasfiberreparationssæt. Ideel til plastbåd, surfbræt , snescooter og tagboks af ABS, epoxy- eller polyestermaterialer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. 

Plasticpadding_logo.jpg