Rensebenzin 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049044

39,50/stk
  • Stabile rensebenzin bruges til at fjerne pletter og er særlig effektiv overfor fedtholdige pletter
  • Kan fjerne fedt, stearin, harpiks og pletter fra løbestift
  • Kan også fjerne rester af klistermærker og tyggegummi
  • Der er 1 liter i beholderen

Rensebenzin er effektiv mod fedtholdige pletter

Stabile rensebenzin anvendes til at fjerne pletter og er specielt effektiv overfor fedt, olie, stearin, harpiks og pletter fra læbestift. Rensebenzin kan desuden bruges til at fjerne rester efter klistermærker og tyggegummi. Prøv altid produktet på et mindre synligt sted først.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

   

  

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Rensebenzin
Mærke Stabile