Rens-let WC-rens frisk havduft 750 ml

Varenr.: 9059306

10,00/stk 13,33 pr. ltr
 • WC-rens fra Rens-let med frisk havduft fjerner effektivt kalk og snavs
 • Praktisk tud gør det nemt at fjerne kalkbelægninger fra toilettet
 • Produktet er uden konserveringsmidler og er biologisk nedbrydelig
 • Indeholder 750 ml

Rens-let WC-rens med frisk havduft 750 ml

Effektiv WC-rens fra Rens-let med hældetud kan nemt anvendes til at fjerne kalkbelægninger og snavs fra dit toilet. 

 • WC-rens med frisk havduft
 • Fjerner kalkbelægninger og snavs
 • Må ikke bruges på marmor og andre sarte overflader.
 • Indeholder 750 ml

Brugsanvisning:

 1. Flasken har hætte med børnesikring. Tryk på markeringerne på hættens sider og skru den af.
 2. Påfør Rens-let WC-rens i toilettet og under toiletkanten og lad den virke i op til 30 min. Børst og skyl. Lad evt. Rens-let WC-rens virke natten over, hvis kummen er meget beskidt.
 3. Skru hætten fast, indtil du hører et klik

Rens-let WC-rens må ikke bruges på marmor og andre sarte overflader.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 

H315 Forårsager hudirritation 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation Sikkerhedssætninger 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten P102 Opbevares utilgængeligt for børn P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Toilet
Type WC rens