Qlima Pure brændstof - 20 liter

Varenr.: 9043919

Qlima Pure brændstof - 20 liter

Varenr.: 9043919
  • Qlima Pure er et kvalitetsbrændstof, der er lugtsvagt og meget effektivt
  • Beregnet til flytbare petroleumsovne og varmekanoner
  • Der er 20 liter i beholderen
489.00

Varebeskrivelse

Qlima Pure til flytbare petroleumsovne og varmekanoner

Qlima Pure er et lugtsvagt brændstof til flytbare petroleumsovne og varmekanoner. Qlima garanterer den højeste effektivitet og lang levetid på din kamin. Med Qlima Pure får du:

  • Kvalitet: Yderst pålidelig og meget rent brændstof, der er inspiceret og testet af uafhængig organisation
  • Emballage: Engangs og genanvendelig PET eco dunke med børnesikring

Qlima Pure har et forbrændingspunkt/flammepunkt på mere end 65°C. Det skal opbevares køligt og mørkt. Der er 20 liter i beholderen, som vejer 16,5 kg, og måler B26,5 x D23,9 x H44,5 cm.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P331 Fremkald IKKE opkastning. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Qlima logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 liter
Type Brændstof

Info & guides