Qlima Kristal brændstof - 8 liter

Varenr.: 9043920

Qlima Kristal brændstof - 8 liter

Varenr.: 9043920
  • Qlima Kristal er et kvalitetsbrændstof til alle flytbare kaminer og varmekanoner
  • Lugtfri og med minimalt indhold af svovl
  • Der er 8 liter i beholderen
236.00

Varebeskrivelse

Qlima Kristal til flytbare kaminer og varmekanoner

Qlima Kristal er et lugtfrit kvalitetsbrændstof med minimalt indhold af svovl. Det kan anvendes til alle flytbare kaminer og varmekanoner. Med Qlima Kristal garanterer Qlima den højeste komfort, lugtfri opvarmning og lang levetid. Du kan forlænge levetiden på kaminen ved at bruge Qlima Kristal. Med Qlima Kristal får du:

  • Kvalitet: Pålidelig og rent brændstof kontrolleret og testet af uafhængige laboratorier
  • Emballage: Engangs og genanvendelig PET eco dunke med børnesikret lukning

Qlima Kristal har et forbrændingspunkt/flammepunkt på mere end 65°C, og det opbevares køligt og mørkt. Der er 8 liter i beholderen, som vejer 6,6 kg, og måler B19,6 x D19,6 x H33,1 cm.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P331 Fremkald IKKE opkastning. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Qlima logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 8 liter
Type Brændstof

Info & guides