PU Fugeskum 750 ml

Varenr.: 9044616

69,95/stk 93,27 pr. ltr

Universal PU-skum der isolerer, tætner, fylder og limer.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. jun 2020 0:17

Arbejdstemperatur +5grader - +30 graderC Støvtør efter 15 min. Gennemhærdet efter ca. 2 - 4 timer.
Kan bearbejdes med skærende værktøjer, overmales, slibes etc.
Giver 35 liter skum/flaske
Anvendes til montering og tætning af eks. vinduer og døre.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan skade børn, der ammes. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke tåge/damp. Undgå kontakt under graviditet/amning. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.