PU fugeskum 500 ml - Stabile

Varenr.: 9029230

PU fugeskum 500 ml - Stabile

Varenr.: 9029230
  • Stabile PU fugeskum bruges til tætning af fuger og forskellige hultyper
  • Det kan være isolering omkring vindues- og dørkarme eller ved rørgennemføringer
  • Den hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller
  • Kan bruges både ude og inde
  • Indeholder 500 ml
48.00

Varebeskrivelse

Stabile PU fugeskum 500 ml

Stabile PU fugeskum anvendes til tætning af fuger og forskellige hultyper. Det kan fx være isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer, i hulrum og mellem vægelementer. PU skum hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller. Undgå at fylde huller, der ikke kan ses. Kan bruges både ude og inde.

PU skum består af polyurethancelleplast, som bliver hård i sin endelige halvelastiske form under påvirkning af luftfugtighed. Overfladen tørrer på 10-30 minutter og er gennemhærdet efter ca. 12 timer. 

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare  
H222 Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.  
H362 Kan skade børn, der ammes.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P271, Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P263, Undgå kontakt under graviditet/amning. P280, Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj. P260, Indånd ikke spray. P251, Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. P304+P340, VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P308+P313, VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Type PU fugeskum
Mærke Stabile

Dokumentation