PU fugeskum 3 x 400 ml - Stabile

Varenr.: 9041037

59,95/stk 49,96 pr. ltr
  • Stabile PU fugeskum bruges til tætning af fuger og forskellige hultyper
  • Det kan være isolering omkring vindues- og dørkarme eller ved rørgennemføringer
  • Den hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller
  • Kan bruges både ude og inde
  • Der er 3 x 400 ml i en pakke

Stabile PU fugeskum 3 x 400 ml

Stabile PU fugeskum anvendes til tætning af fuger og forskellige hultyper. Det kan fx være isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer, i hulrum og mellem vægelementer. PU skum hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller. Undgå at fylde huller, der ikke kan ses. Kan bruges både ude og inde.

PU skum består af polyurethancelleplast, som bliver hård i sin endelige halvelastiske form under påvirkning af luftfugtighed. Overfladen tørrer på 10-30 minutter og er gennemhærdet efter ca. 12 timer. 

Du får her 3 x 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

       

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)
Kan skade børn, der ammes. (H362)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Indånd ikke spray. (P260). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P302+P352).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 3 x 400 ml
Type PU fugeskum
Mærke Stabile