PU fugeskum 3 x 400 ml - Stabile

Varenr.: 9041037

PU fugeskum 3 x 400 ml - Stabile

Varenr.: 9041037
  • Stabile PU fugeskum bruges til tætning af fuger og forskellige hultyper
  • Det kan være isolering omkring vindues- og dørkarme eller ved rørgennemføringer
  • Den hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller
  • Kan bruges både ude og inde
  • Der er 3 x 400 ml i en pakke
79.50

Varebeskrivelse

Stabile PU fugeskum 3 x 400 ml

Stabile PU fugeskum anvendes til tætning af fuger og forskellige hultyper. Det kan fx være isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer, i hulrum og mellem vægelementer. PU skum hæfter effektivt på træ, beton, tegl og metaller. Undgå at fylde huller, der ikke kan ses. Kan bruges både ude og inde.

PU skum består af polyurethancelleplast, som bliver hård i sin endelige halvelastiske form under påvirkning af luftfugtighed. Overfladen tørrer på 10-30 minutter og er gennemhærdet efter ca. 12 timer. 

Du får her 3 x 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Beskadiger høreorganer ved længere eller gentagen eksponering.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke damp. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P314 Søg lægehjælp ved ubehag. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 x 400 ml
Type PU fugeskum
Mærke Stabile

Dokumentation