Provanto insektmiddel 1 liter - Protect Garden

Varenr.: 9059132

149,00/stk
  • Protect Garden Provante insektmiddel bekæmper sugende insekter på indendørs prydplanter
  • Bekæmper fx bladlus, mellus og skjoldlus
  • Hurtig synlig effekt og beskytter i op til 8 uger
  • I praktisk sprayflaske, og insektmidlet er klar til brug
  • Indeholder 1 liter

Protect Garden Provanto insektmiddel på 1 liter

Protect Garden Provanto er et insektmiddel, som bruges på prydplanter indendørs. Insektmidlet bekæmper sugende insekter som bladlus, mellus og skjoldlus på planterne. Der er en hurtig synlig effekt, og den beskytter i op til 8 uger. 

Indeholder 1 liter i praktisk sprayflaske, der er klar til brug. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. EUH208 Indeholder en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

PROTECT_GARDEN.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Bekæmper Mellus og bladlus