Pool Start Set - Swim & Fun

Varenr.: 9042689

Pool Start Set - Swim & Fun

Varenr.: 9042689
  • Swim & Fun startpakke til din pool for at holde vandet rent og indbydende hele badesæsonen
  • Indeholder 5 produkter og 1 brugerguide
  • Du får Klor Starter til at desinficere vandet og strips til at teste pH- og klorniveauet
  • pH Plus og pH Minus bruges til at justere pH-niveauet, hvis det ligger udenfor det anbefalede
  • Klar Pool bruges til forebyggelse af belægninger
299.00

Varebeskrivelse

Swim & Fun startsæt til pools

Swim & Fun startsæt til din pool, så du er sikker på at komme godt i gang med badesæsonen. Sættet indeholder alle de plejemidler, som er nødvendige for at holde vandet i poolen rent og indbydende. Der følger en overskuelig og informativ guide med til sættet.

Sættet indeholder:

  • Klor Starter til desinfektion af vandet, når poolen fyldes og til løbende desinfektion
  • Strips til nemt at teste pH- og klorniveau. Niveauet skal lægge på 7,0-7,4 - gerne på 7,2
  • pH Plus og pH Minus, som bruges til at justere pH-niveauet, hvis det ligger udenfor det anbefalede
  • Klar Pool til forebyggelse af belægninger

Det er vigtigt, at pH-niveauet er justeret til det anbefalede, for ellers får du ikke fuld effekt af de øvrige plejemidler.

 

Du finder din nye pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette sæt indeholder faremærkede produkter:

Klor Starter

 

Advarsel  
Farlig ved indtagelse. (H302)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

pH Minus

 

Fare  
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
(P280). Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P310). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

pH Plus

 

Advarsel  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Klar Pool

Advarsel 
Meget giftig for vandlevende organismer. (H400)  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Undgå udledning til miljøet. (P273). Udslip opsamles. (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

 

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation