Pinotex Super Base BPR grundingsolie 2,5 liter

Varenr.: 9055527

Pinotex Super Base BPR grundingsolie 2,5 liter

Varenr.: 9055527
  • Pinotex Super Base BPR er en vandig alkydgrundingsolie
  • Grundingsolien er farveløs og trænger ind i træet og forhindrer fugtoptagelse
  • Færdigmal bagefter med Pinotex transparent eller dækkende produkt
  • Tørretid ca. 2-4 timer. Overmalbar efter 24 timer
  • Der er 2,5 liter i spanden
242.00

Varebeskrivelse

Farveløs, vandig alkydgrundingsolie

Pinotex Super Base BPR er en vandig alkydgrundingsolie, der er farveløs. Grundingsolien trænger ind i træet og forhindrer fugtoptagelse. Olien er derfor med til at modvirke råd, blåsplint og begroninger og forlænger træets og den efterfølgende behandlings levetid.

Når du har grundet træet med olien, kan du færdigmale med Pinotex transparent eller dækkende produkt.

Grundingsolien har en tørretid på 2-4 timer ved 23°C 50% RF. Kan overmales efter 24 timer, 23°C 50% RF. Malingsforbruget er ca. 5 m² pr. liter.

Produktdetaljer:

  • Farve: Farveløs
  • Indhold: 2,5 liter
  • Tørretid: ca. 2-4 timer, overmalbar efter 24 timer
  • Rækkeevne: ca. 5 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P273 - Undgå udslip til miljøet. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat og propiconazol. Kan udløse allergisk reaktion.

Pinotex logo

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 2-4 timer
Indhold 2,5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter ca. 5 m2
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Mærke Pinotex
Baseret på Vandbaseret

Dokumentation

Info & guides