Pattex universal akvariesilikone transparent 40 ml

Varenr.: 9053947

Pattex universal akvariesilikone transparent 40 ml

Varenr.: 9053947
  • Pattex universal silikone er ideel til akvarier men er også velegnet til fx bilen, båden og hjemmet
  • Den hæfter på mange forskellige materialer som glas, træ, tegl og metal
  • Den er transparent og kan bruges inde og ude
  • Den er særligt velegnet til akvarier, da den er vandfast og ikke indeholder nogen stoffer, der er skadelige for fisk
  • Tuben indeholder 40 ml
69.00

Varebeskrivelse

Pattex transparent universal akvariesilikone 40 ml

Denne silikone fra Pattex er en universal silikone, der er særligt velegnet til akvarier, da den er vandfast og ikke indeholder nogen stoffer, der er skadelige for fisk. Silikonen kan også anvendes i bilen, båden og hjemmet. Den hæfter på glas, klinker, tegl, træ, glasfiber og metal. Silikonen er transparent og vandfast og kan bruges ude og inde. 

Den indeholder 40 ml. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Advarsel 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 40 ml
Farve Klar
Mærke Pattex
Anvendelse Universal

Dokumentation

Info & guides