Pattex sanitetssilikone grå 280 ml

Varenr.: 9044613

Pattex sanitetssilikone grå 280 ml

Varenr.: 9044613
  • Pattex sanitetssilikone bruges til tætning af fuger i vådrum som badeværelse, køkken eller bryggers
  • Den har en høj vedhæftning på fliser, klinker, porcelæn, metal og glas
  • Denne udgave er grå
  • Indeholder 280 ml
69.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pattex sanitetssilikone grå 280 ml

Pattex sanitetssilikone bruges til tætning af fuger i vådrum. Det kan være i badeværelset, køkken eller bryggers. Den har en høj vedhæftning på fliser, klinker, porcelæn, metal og glas. Den kan anvendes på både vægge og gulv. Pattex sanitetssilikone forhindrer lækage, er med antimug, og den er slidstærk og farvebestandig. Kan ikke overmales.

Denne udgave er grå og indeholder 280 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Advarsel 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 280 ml
Farve Grå
Mærke Pattex
Anvendelse Sanitet

Dokumentation

Info & guides