Pattex sanitets- og byggesilikone hvid

Varenr.: 9038757

Pattex sanitets- og byggesilikone hvid

Varenr.: 9038757
  • Pattex sanitets- og byggesilikone til fugning af samlinger både inde og ude
  • Kan bruges om døre og vinduer samt inde i vådrum som bad, køkken og bryggers
  • UV- og vejrbestandig og med antimugbehandling
  • Stærk vedhæftning på både beton, metal og murværk
  • Den er hvid og indeholder 280 ml
69.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pattex sanitets- og byggesilikone i hvid

Denne Pattex sanitets- og byggesilikone bruges til fugning af samlinger både inde og ude. Den kan anvendes inde som sanitetssilikone i vådrum som badeværelse, køkken og bryggers samt udendørs om ved altaner, terrasse, garage, vinduer og døre. Den har en stærk vedhæftning og hæfter på både lakeret træ, beton, metal, murværk, polyester, hård PVC, glaserede fliser, glas, akryl mm. Den er UV- og vejrbestandig.  

Pattex sanitets- og byggesilikone er med antimugbehandling og lugtsvag. Kan ikke overmales. Denne udgave er hvid.

Indeholder 280 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere  minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 280 ml
Anvendelse Bygge- og sanitet
Farve Hvid
Mærke Pattex

Dokumentation

Info & guides