Pattex rensemiddel til skumpistoler 500 ml

Varenr.: 9028454

Pattex rensemiddel til skumpistoler 500 ml

Varenr.: 9028454
  • Pattex PU-cleaner er en rensemiddel til skumpistoler
  • 2-i-1 rensemiddel fjerner ikke-hærdet PU-skum fra skumpistoler, og hvis det er en frisk plet
  • 500 ml i dåsen, som rækker til cirka 5 rensninger af en skumpistol
94.50

Varebeskrivelse

Pattex rensemiddel til skumpistoler

Effektiv Pattex PU-cleaner er et rensemiddel til skumpistoler. Den fjerner effektivt ikke-hærdet PU-skum i skumpistolen, ligesom den også kan bruges til at fjerne friske pletter af PU-skum andre steder. Skal du rengøre en skumpistol, skrues dåsen på skumpistolen, og så trykker man på aftrækkeren, indtil der kommer rensemiddel ud af pistolen. Rensemidlet skal virke et par minutter, inden man gentager processen. Det gøres 2-3 gange, inden den er ren.

Skal du fjerne en plet med frisk skum, sætter du den medfølgende adapterdyse på dåsen. Inden du renser plettet væk, er det en god ide at undersøge, om underlaget tåler rensen. Kan den det, kommer du rensemidlet på en klud og tørrer af. Det er et hurtigttørrende rensemiddel.

Der er 500 ml i dåsen, og det rækker cirka til 5 rensninger af en skumpistol.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af tåge/spray. 280 Brug øjenbeskyttelse. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Mærke Pattex
Type Rensemiddel

Dokumentation