Pattex PU fugeskum 500 ml

Varenr.: 9028452

69,50/stk 139,00 pr. ltr
  • Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum, der isolerer, tætner, fylder og limer
  • Den kan bruges til alle sprækker og ideel til montering og isolering af vinduer og døre
  • Får en slidstærk, halvstiv struktur i løbet af 2-4 timer under påvirkning af luftens fugtighed
  • Kan efterfølgende bearbejdes med skærende værktøjer, overmales eller slibes
  • Indeholder 500 ml

Pattex PU fugeskum 500 ml

Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum, som isolerer, tætner, fylder og limer. Den kan bruges til alle sprækker. Den bruges fx til:

  • Tætning af samlinger rundt om vinduer og døre
  • Isolering af varmt- og koldtvandsledninger
  • Udfyldning af store revner, huller, samlinger og åbninger
  • Sammenføjning og tætning af vindues- og dørkarme

Pattex PU fugeskum hærder til en slidstærk, halvstiv struktur i løbet af 2-4 timer under påvirkning af luftens fugtighed. Den kan efterfølgende bearbejdes med skærende værktøjer, overmales, slibes osv. 

Indeholder 500 ml.

Arbejdstemperatur +5 grader - +30 grader. Støvtør efter 15 min. Gennemhærdet efter ca. 2 - 4 timer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

      

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft.

Kan skade børn, der ammes. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke tåge/damp. Undgå kontakt under graviditet/amning. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. 

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Pattex
Type PU fugeskum