Pattex pistolfugeskum universal 750 ml

Varenr.: 9028453

Pattex pistolfugeskum universal 750 ml

Varenr.: 9028453
  • Pattex pistolfugeskum er en PU fugeskum, der påføres med skumpistol
  • Det er en universal PU skum, og den kan anvendes til tætning og isolering fx ved montering af vinduer og dørkarme
  • Kan bruges ude og inde 
  • Indeholder 750 ml
89.50

Varebeskrivelse

Pattex pistolfugeskum universal 750 ml

Pattex PU fugeskum til brug med skumpistol. Det er en universal PU skum, som bruges til tætning og isolering af fuger og hulrum. Den kan anvendes på træ, tegl og alle typer af metaller. Anvendes ude og inde til fx:

  • Montering og tætning af vinduer og dørkarme
  • Udfyldning af sprækker, huller og fuger
  • Varmeisolering af vandrør og tagkonstruktioner

Det er en udvidende skum, som er hærdet efter 2-4 timer. 

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:  

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare 
H222 Yderst brandfarlig aerosol. 
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. 
H362 Kan skade børn, der ammes. 
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. 
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke tåge/damp. P263 Undgå kontakt under graviditet/amning. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Mærke Pattex
Type Pistolfugeskum

Dokumentation