Pattex kontaktlim gel 625 gram

Varenr.: 9029894

Pattex kontaktlim gel 625 gram

Varenr.: 9029894
  • Pattex kontaktlim med gelstruktur, som gør den velegnet til større overflader, hvor den er nem at arbejde ud med en bredspartel
  • Den kan bruges til at lime de fleste materialer som fx træ, gummi, læder, kork, filt og hård PVC
  • Ideel til at lime isoleringsmåtter på vægge og lofter og klæber hurtigt både horisontalt og vertikalt
  • Indeholder 625 gram
114.00

Varebeskrivelse

Pattex kontaktlim gel 625 gram

Pattex kontaktlim kan bruges overalt i hjemmet, og denne udgave hedder gel. Den har en gelstruktur, der gør, at den ikke drypper, og den er velegnet til at lime de fleste materialer som fx træ, gummi, læder, kork, filt og hård PVC. 

Den er ideel til at lime isoleringsmåtter på vægge og lofter, fordi den er let at arbejde ud over større overflader med en bredspartel på grund af gelstrukturen. Den klæber hurtigt horisontalt og vertikalt, og den giver dig 2 timer til at lave justeringer. Den er toluenfri.

Indeholder 625 gram.

 


Vær opmærksom på:

   

  

Fare
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 Undgå indånding af tåge/damp. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Kolophonium; N, N'-ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanoic-1-amid) Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Undgå indånding af damp. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares på et godt ventileret sted.  
 

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 625 gram
Type Kontaktlim
Mærke Pattex

Dokumentation