Pattex glassilikone klar 280 ml

Varenr.: 9039283

Pattex glassilikone klar 280 ml

Varenr.: 9039283
  • Pattex glassilikone til at lave fuger ved glas, spejle og vinduesområder
  • Den hæfter på glas, træ, porcelæn, emalje, keramiske flsier malet metal
  • Giver usynlig samlinger og er krympefri og hurtigthærdende
  • UV-, vejr- og vindbestandig
  • Den er klar og indeholder 280 ml
89.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pattex glassilikone til glas og spejle

Pattex glassilikone er en elastisk silikone, som til at lave fuger ved glas, spejle og vinduesområder, og den hæfter på glas, træ, porcelæn, emalje, keramiske flsier malet metal. Den kan ikke hæfte på teflon, PE- eller PP-materialer.

Den giver usynlige samlinger og er krympefri og hurtigthærdende, Glassilikonen er desuden UV-, vejr- og vindbestandig og resistent mod rengøringsmidler. Kan ikke overmales.

Den er klar og indeholder 280 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P261 Undgå indånding af tåge/damp. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 280 ml
Anvendelse Glas
Farve Klar
Mærke Pattex

Dokumentation

Info & guides