Pattex fugeskum 500 ml

Varenr.: 9028452

59,75/stk 119,50 pr. ltr

Universal. 500 ml

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. jul 2020 9:22

God universalfugeskum til mange formål. Kan overmales i den farve du ønsker. Udfylder alle sprækker.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft.

Kan skade børn, der ammes. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke tåge/damp. Undgå kontakt under graviditet/amning. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.