Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Pattex antimug sanitetssilikone sølvgrå 300 ml

Varenr.: 9039281

99,50/stk 331,67 pr. ltr
  • Pattex antimug sanitetssilikone forebygger, standser og hæmmer dannelsen af mug
  • Den bruges i vådrum som køkken, bad og bryggers
  • Giver 5 års garanti mod mug under forudsætning af, at produktet er anvendt korrekt
  • Med glimrende vedhæftning, elastisk, lugtfri og uden opløsningsmidler
  • Den er sølvgrå og indeholder 300 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Pattex antimug sanitetssilikone sølvgrå 300 ml

99,50 /stk

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk

Pattex antimug sanitetssilikone sølvgrå 300 ml

99,50 /stk

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

139,45 kr.

Pattex antimug sanitetssilikone sølvgrå 300 ml

Pattex antimug sanitetssilikone er en silikone, som forebygger, standser og hæmmer al dannelse af mug. Den bruges til vådrum som køkken, bad og bryggers, hvor der netop kan være risiko for mugdannelse. Pattex giver 5 års garanti mod mug under forudsætning af, at produktet er anvendt korrekt.

Pattex antimug sanitetssilikone har en glimrende vedhæftning, er elastisk, lugtfri og uden opløsningsmidler. 

Den er sølvgrå og indeholder 300 ml.

Arb. temp. +5°C til +40°C. Temp. bedst. -50°C op til +120°C. Tørretid ca. 5 mm/2-3 dage.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P273 Undgå udledning til miljøet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Specifikationer

Indhold 300 ml
Mærke Pattex
Anvendelse Sanitet
Farve Sølvgrå