Pattex antimug sanitetssilikone hvid 300 ml

Varenr.: 9039279

Pattex antimug sanitetssilikone hvid 300 ml

Varenr.: 9039279
  • Pattex antimug sanitetssilikone forebygger, standser og hæmmer dannelsen af mug
  • Den bruges i vådrum som køkken, bad og bryggers
  • Giver 5 års garanti mod mug under forudsætning af, at produktet er anvendt korrekt
  • Med glimrende vedhæftning, elastisk, lugtfri og uden opløsningsmidler
  • Den er hvid og indeholder 300 ml
106.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pattex antimug sanitetssilikone hvid 300 ml

Pattex antimug sanitetssilikone er en silikone, som forebygger, standser og hæmmer al dannelse af mug. Den bruges til vådrum som køkken, bad og bryggers, hvor der netop kan være risiko for mugdannelse. Pattex giver 5 års garanti mod mug under forudsætning af, at produktet er anvendt korrekt.

Pattex antimug sanitetssilikone har en glimrende vedhæftning, er elastisk, lugtfri og uden opløsningsmidler. 

Den er hvid og indeholder 300 ml.

Arb. temp. +5°C til +40°C. Temp. bedst. -50°C op til +120°C. Tørretid ca. 5 mm/2-3 dage.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
EUH212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå  
indånding af støv. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere  minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P273 Undgå udledning til miljøet. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Farve Hvid
Mærke Pattex
Anvendelse Sanitet

Dokumentation

Info & guides