Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Ansøgningsvilkår

For at sikre at alle får glæde af ‘I fixer, vi støtter’ fastsættes hermed de gældende vilkår for ansøgning. I disse vilkår, der skal accepteres før at der kan ansøges om materialer, kan du finde oplysninger om generelle bestemmelser samt ansvars- og rettighedsfraskrivelse i forbindelse med ansøgning. Vi anbefaler, at du læser nedenstående grundigt, før du ansøger.

 

Udbyder og henvendelse
‘I fixer, vi støtter’ udbydes af:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

CVR: 10360641

Alle henvendelser ang. ‘I fixer, vi støtter’ bedes rettet skriftligt til ovenstående adresse. Mrk. kuverten: ‘I fixer, vi støtter’.

 

Ansøgning
Alle forsamlinger med et almennyttigt sigte kan ansøge. Det gælder fx, men er ikke begrænset til, idrætsforeninger, fanklubber, almennyttige foreninger, spejdere, have- og vejforeninger, børnehaver, fritidshjem mv. Ansøger samt ansøgers projekt skal være beliggende i Danmark.

Alle ansøgninger skal have en kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonen skal være bosiddende i Danmark og være fyldt 18 år. Ansatte i jem & fix A/S samt dets forretningspartnere i forbindelse med ‘I fixer, vi støtter’ og deres familier kan ikke ansøge om støtte.

Ansøgning om støtte er ikke købsbetinget, og det er gratis at ansøge. Enkeltpersoner kan ikke ansøge om støtte til private projekter.

Indholdet i din ansøgning, video, billeder mv. må ikke være af anstødelig karakter. jem & fix A/S forbeholder sig en generel ret til ikke at offentliggøre materiale, såfremt det ikke skønnes passende til ‘I fixer, vi støtter’. Alle ansøgninger bliver læst igennem, før de offentliggøres på www.jemogfix.dk/vistoetter.

jem & fix A/S og herunder ‘I fixer, vi støtter’ støtter ikke projekter eller ansøgere, der har tilknytning til, henviser til eller direkte omhandler enhver form for voldelige, diskriminerende og/eller kriminelle forhold. Herudover støttes ikke politiske projekter, fagforeninger samt grupper med fundamentalistiske eller yderligtgående holdninger. Herudover kan vi ikke støtte virksomheder, opstart af virksomheder og lignende initiativer. I tilfælde af tvivl støttes projektet ikke. jem og fix A/S forbeholder sig retten til enerådigt at bestemme, hvorvidt en ansøgning skal imødekommes med støtte eller ej.

‘I fixer, vi støtter’ har ikke nogen fastsat slutdato, og jem & fix A/S forbeholder sig retten til, til enhver tid at stoppe eller forlænge perioden for ‘I fixer, vi støtter’.

Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes førend ansøgningen betragtes som gyldig. Det er kun muligt at ansøge om støtte fra ‘I fixer, vi støtter’ online gennem ansøgningsskemaet på www.jemogfix.dk/vistoetter.

 

Udvælgelse
Det er enerådigt jem & fix A/S, der vælger hvilke ansøgninger, der skal imødekommes med støtte. Udvælgelsen sker udelukkende på baggrund af den indsendte ansøgning samt det medsendte video- og/eller billedmateriale. De projekter der udvælges til at modtage støtte kontaktes direkte. Hvis ikke den angivne kontaktperson er at træffe efter gentagne henvendelser, bortfalder støtten.

Der er ikke fastsat nogen tidsramme for behandling af ansøgninger.

jem & fix A/S forbeholder sig retten til at bibeholde alle ansøgninger – støttede såvel som ikke støttede – på websitet jemogfix.dk/vistoetter samt andre relaterede medieplatforme, så længe ‘I fixer, vi støtter’ er i funktion.

 

Støtte
Gennem ‘I fixer, vi støtter’ søges der om støtte, der udelukkende udgøres af materialer fra jem & fix A/S’ varesortiment. Der er på intet tidspunkt tale om økonomisk kontant støtte, og materialer udleveret i forbindelse med ‘I fixer, vi støtter’ kan ikke sælges, byttes eller veksles til kontanter.

Vi skal gøre opmærksom på, at gavekortet, der modtages fra jem & fix, i udgangspunktet er skattepligtigt. Det er derfor modtagers eget ansvar at indberette støtten til SKAT.

Ved ansøgning skal ansøger foruden at beskrive sit projekt angive, hvilke materialer der ønskes, samt et estimeret beløb for materialerne. Der tages forbehold for udgåede eller udsolgte varer.

Det støttede beløb vil altid følge den støttede foreningen, og ikke kontaktpersonen.

Det forventes at det støttede projekt påbegyndes indenfor 3 uger efter gavekortets modtagelse, efter aftale med jem & fix mediebureau.

jem & fix A/S forbeholder sig retten til kun delvist at imødekomme det ansøgte beløb, hvis det skønnes at beløbet er overvurderet i forhold til de ønskede materialer, eller hvis der ansøges om materialer, der ligger uden for jem & fix A/S’ varesortiment

Støtten gives som et gavekort, der kan indløses i den lokale jem & fix butik eller på jemogfix.dk. Ved kontakt omkring imødekommet støtteansøgning aftales en nærmere tidsramme for udførslen af det pågældende projekt.

jem & fix A/S vil ikke indgå i dialog omkring udvælgelse og begrundelse for udvælgelse af støttemodtagere.

 

Ansvarsfraskrivelse
jem & fix A/S er ikke ansvarlig for tekniske fejl eller fejl, der er udenfor jem & fix A/S’ kontrol. Ligeledes fralægger jem og fix A/S sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af involvering i ‘I fixer, vi støtter’.

Gennem ansøgningen bekræfter ansøger og ansøgers medarbejdere, medlemmer og øvrige involverede at ville holde jem & fix A/S og enhver af dennes relaterede selskaber, reklamebureauer, mediebureauer og øvrige samarbejdspartnere og jem & fix A/S og disses respektive direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter skadesløse for ethvert tab, erstatning, rettigheder eller krav, der er opstået helt eller delvist som følge af medvirken i ‘I fixer, vi støtter’ samt udførslen af det ansøgte projekt samt relaterede aktiviteter

jem & fix A/S fralægger sig ethvert ansvar og garanti i forbindelse med ‘I fixer, vi støtter’. ‘I fixer, vi støtter’ og de materialer og produkter, der måtte blive støttet med, ydes ’som beset’ og ’som tilgængelige’. I tilfælde af at det er umuligt at tildele de støttede materialer på grund af omstændigheder, som ikke kan tilskrives jem & fix A/S, er jem & fix A/S berettiget til at ændre eller annullere støtten som jem & fix A/S finder det rimeligt.

 

Rettigheder
Gældende for alt materiale du uploader, skriver og gør tilgængeligt, bekræfter du, at det er i overensstemmelse med gældende love og ikke krænker eller på anden måde overtræder nogen intellektuel ejendomsret, ej heller privatlivets fred for enhver tredjepart. Du indestår for at have samtlige rettigheder til indhold, du er med i og overdrager hermed alle rettigheder til jem & fix A/S.

Ansøger giver hermed samtykke til, at jem & fix A/S må anvende alle former for video- og billedmaterialer, der enten er uploadet til www.jemogfix.dk/vistoetter af ansøger eller er produceret af jem & fix A/S i andre relationer til ‘I fixer, vi støtter’ eksklusivt og uden yderligere aftaler, kommercielt såvel som ikke-kommercielt, i andre kommunikative og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Ligeledes forbeholder jem & fix A/S sig retten til at video- og/eller billeddokumentere alle støttede projekter. Hvis ikke jem & fix A/S har mulighed for at dokumentere udførelsen af et støttet projekt, forpligter støttemodtager sig til gennem video og/eller billeder at dokumentere projektets udførelse samt det færdige resultat. Alt materiale produceret i denne forbindelse tilhører efterfølgende jem & fix A/S, der eksklusivt og uden yderligere aftaler kan anvende dette materiale kommercielt såvel som ikke-kommercielt og i andre kommunikative og markedsføringsmæssige sammenhænge.

jem & fix A/S fraskriver sig i den forbindelse ethvert ansvar for de situationer, hvori enhver form for materiale er optaget/produceret. Ligeledes er holdninger, der fremkommer i uploadet materiale ikke et udtryk for jem & fix’ holdninger. jem & fix A/S forbeholder sig ligeledes retten til at redigere i uploadet/indsendt materiale såsom video, tekst eller andet, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ansøger og ansøgers medarbejdere, medlemmer mv. modtager ikke honorar for det indhold, som de måtte medvirke i. jem & fix A/S har ret til at disponere over og benytte indhold som ansøger og ansøgers medarbejdere, medlemmer mv. optræder i på enhver måde og uden yderligere aftale, såvel kommercielt som ikke-kommercielt og i andre kommunikative og markedsføringsmæssige sammenhænge.

I tilfælde af at ansøger uopfordret overfører ideer og/eller andet materiale, det være sig tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet til denne hjemmeside eller sender sådant materiale til jem & fix på anden vis, er jem & fix A/S berettiget til at anvende og kopiere dette materiale og/eller udnytte det kommercielt fuldt ud og uden vederlag. jem & fix A/S er ikke pålagt fortrolighed i forbindelse med dette materiale.

Rettighederne gælder i hele verden og til alle medier.

 

Immaterielle rettigheder
Medmindre andet anføres, tilhører alle immaterielle rettigheder i forbindelse med denne hjemmeside og dens oplysninger jem & fix A/S, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder, rettigheder til navne, ord og billeder. Materialet må ikke anvendes eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra den rette autoriserede instans hos jem & fix A/S.

 

Persondata og kontaktoplysninger
Ved ansøgning gives samtykke til registrering af navn og øvrige kontaktoplysninger på ansøger samt den angivne kontaktperson. Alle oplysninger behandles fortroligt og videresælges ikke til tredjepart. Dog offentliggøres navn og lokalitet på ansøger, ligesom kontaktoplysninger kan blive delt med samarbejdspartnere til ‘I fixer, vi støtter’.

jem & fix A/S overholder den gældende lovgivning om persondata, og personoplysninger indsamles og behandles alene med det formål at administrere ‘I fixer, vi støtter’ (herunder at kontakte og offentliggøre modtagere af støtte). I henhold til persondataloven har ansøger ret til at få information om, hvilke personlige oplysninger jem & fix A/S behandler, samt til at få fejlagtige oplysninger rettet. Ansøger er velkommen til at kontakte jem & fix, hvis der er spørgsmål til behandlingen af personlige oplysninger.

Modtagere af støtte skal på anmodning fra jem & fix A/S oplyse relevante oplysninger, der gør, at jem & fix A/S kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Nægtes dette frafalder ethvert tilsagn om støtte.

 

Trykfejl og utilsigtede misforståelser
jem & fix A/S og enhver af dennes relaterede selskaber, reklamebureauer, mediebureauer og øvrige samarbejdspartnere, som er direkte eller indirekte involveret i ‘I fixer, vi støtter’, frasiger sig ethvert ansvar for trykfejl eller utilsigtede misforståelser.

 

Ved at ansøge om støtte, accepterer du alle ovenstående vilkår.