Nitromors Original farve- og lakfjerner 375 ml

Varenr.: 9035801

Nitromors Original farve- og lakfjerner 375 ml

Varenr.: 9035801
  • Nitromors farve- & lakfjerner anvendes til at fjerne maling fra træ, metal og murværk
  • Non-drip gel med farveindikator, der er ideel til lodrette flader
  • Påføres med en pensel og fjernes med en farveskraber
  • Indeholder 375 ml
129.00

Varebeskrivelse

Nitromors Original farve- & lakfjerner 375 ml

Nitromors original farve- & lakfjerner kan bruges til at fjerne al slags maling fra træ, metal og murværk. Det er en non-drip gel med farveindikator, der er ideel til brug på lodrette flader. For at fjerne maling effektivt med Nitromors skal du bruge en pensel til påføring og en farveskraber til at skrabe malingen af.

Indeholder 375 ml.

Sådan bruges Nitromors malingfjerner:

  1. Påfør et tykt lag Nitromors på den malede overflade ved at duppe produktet på med en pensel.
  2. Lad malingen bløde op i 5-10 minutter, indtil den bobler op, og påfør så endnu et lag Nitromors. Arbejd det andet lag Nitromors godt ind i den blødgjorte maling.
  3. Efter 40 minutter kan malingen fjernes med en farveskraber. Gentag processen om nødvendigt. Små, stædige rester af maling kan fjernes med ståluld dyppet i Nitromors.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H371 Kan forårsage organskader . 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke damp/ spray. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. P233 Hold beholderen tæt lukket. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/ læge. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 375 ml
Mærke Nitromors

Dokumentation

Info & guides