Myrespray 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9063174

Myrespray 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9063174
  • Pest-Stop myrespray bruges til at bekæmpe myrer og andet kryb og kravl i hjemmet
  • Myrespray kan sprayes i revner og sprækker, hvor det ellers er svært at komme til
  • Dræber insekterne hurtigt og effektiv
  • Indeholder 750 ml
119.00

Varebeskrivelse

Pest-Stop myrespray til bekæmpelse af myrer og andet kryb

Pest-Stop myrespray bruges til at bekæmpe myrer og andet kryb og kravl i hjemmet. Myresprayen er klar til brug, og den er med præcisionsdyse, så den er velegnet til spotbehandling. 

Myrespray kan fx sprayes i revner og sprækker, hvor det ellers er svært at komme til. Myresprayen sprøjtes direkte på insekterne og deres opholdssteder, og insekterne vil dø kort efter kontakt med midlet. 

Indeholder 750 ml.

Anvendelse:

Omryst flasken grundigt før brug. Sprøjt i en afstand af ca. 30 cm direkte på insekterne. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P103 - Læs etiketten før brug. P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P273 - Undgå udledning til miljøet. P391 - Udslip opsamles. P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg. 
EUH-sætninger: EUH208 - Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Pest-Stop Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Bekæmper Myrer

Dokumentation