Motorvask 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058705

Motorvask 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058705
  • Autozone motorvask bruges til rengøring og affedtning af motorrum og andre mekaniske dele
  • Den fjerner effektivt snavs, fedt og olie fra overfladen, og den kan også bruges på aluminiumsoverflader
  • Rengøring med motorvask bør ikke foretages på sugende underlag, da der er risiko for oliepletter
  • Påføres, skal virke i 2 minutter og vaskes og skylles væk, så der ikke efterlades rester
  • Indeholder 500 ml
39.00

Varebeskrivelse

Autozone motorvask 500 ml

Autozone motorvask bruges til rengøring og affedtning af motorrum og andre mekaniske dele. Den fjerner effektivt snavs, fedt og olie fra overfladen, og den kan også bruges på aluminiumsoverflader. Rengøring med motorvask bør ikke foretages på asfalt, fliser eller andre sugende underlag, da der er risiko for oliepletter.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du motorvasken

Flasken rystes grundigt inden brug, og den påføres i rigelige mængder på den snavsede overflader. Den skal virke i ca. 2 minutter, inden overfladen vaskes med en børste. Efter vask skylles der grundigt efter med rent vand, da der ikke må efterlades rester af motorvask. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Motorvask

Dokumentation