Montagelim quickfix 300 ml - Stabile

Varenr.: 9043189

Montagelim quickfix 300 ml - Stabile

Varenr.: 9043189
  • Stabile montagelim quickfix limer hurtigt og effektiv uden brug af søm og skruer
  • Den kan anvendes på mange forskellige byggematerialer, og den har en god vedhæftning
  • Fugtbestandig og kan anvendes både ude og inde
  • Indeholder 300 ml
39.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Stabile montagelim quickfix 300 ml

Stabile quickfix montagelim limer hurtigt og effektiv, uden der skal bruges søm og skruer. Den kan anvendes på en bred vifte af byggematerialer, og den er nem at påføre og har en god vedhæftning. Limen er fugtbestandig og kan bruges både inde og ude.

Indeholder 300 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

 

Fare

Brandfarligt fast stof. (H228)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. (P333+P313) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Type Montagelim
Mærke Stabile

Dokumentation