Mineralsk terpentin 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049049

29,50/stk
  • Stabile mineralsk terpentin bruges til fortynding af olie- og alkydmaling og træbeskyttelse
  • Bruges også til rengøring af pensler og ruller
  • Der er 1 liter i beholderen

Mineralsk terpentin til fortynding af træbeskyttelse

Stabile mineralsk terpentin anvendes som fortynder til oliemaling, alkydmaling og træbeskyttelse. Mineralsk terpentin er også velegnet til rengøring af pensler, ruller og andet værktøj brugt til oliemaling.

Der er 1 liter i beholderen.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

   

  

Fare

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Undgå udledning til miljøet. (P273). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Mineralsk terpentin
Mærke Stabile