Metalmaling sort med hammereffekt 250 ml - Luxi

Varenr.: 9049071

69,00/stk 276,00 pr. ltr
  • Luxi metalmaling i sort med hammereffekt og indeholder 250 ml
  • Den kan bruges som både rustbeskyttelse, grundmaling og slutmaling
  • Kan anvendes direkte på overflader af metal og støbejern samt på overflader, der allerede er angrebet af rust

Luxi metalmaling med hammereffekt i sort

Luxi metalmaling er rustbeskyttelse, grundmaling og slutmaling i ét produkt. Det er en beskyttende maling, som kan anvendes direkte på overflader af metal og støbejern. Den kan også påføres på overflader, der allerede er angrebet af rust. Den beskytter i op til 8 år.

Metalmaling er dekorativ og ikke ætsende. Denne er sort med hammereffekt, og der er 250 ml i beholderen. Den har en rækkeevne på op til 10 m²/liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Ved brand: Anvend vandtåge/alkohol-resistent skum/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 
Indeholder 2-butanonoxim ethylmethylketoxim, Cobalt,neodecanoate. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 10-20 timer
Mærke Luxi
Type Metalmaling
Farve Sort hammereffekt