Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Metalmaling sort 250 ml - Luxi

Varenr.: 9049073

69,00/stk 276,00 pr. ltr
  • Luxi metalmaling i sort med glat finish og indeholder 250 ml
  • Den kan bruges som både rustbeskyttelse, grundmaling og slutmaling
  • Kan anvendes direkte på overflader af metal og støbejern samt på overflader, der allerede er angrebet af rust

Luxi metalmaling i sort 250 ml

Luxi metalmaling er rustbeskyttelse, grundmaling og slutmaling i ét produkt. Det er en beskyttende maling, som kan anvendes direkte på overflader af metal og støbejern. Den kan også påføres på overflader, der allerede er angrebet af rust. Den beskytter i op til 8 år.

Metalmaling er dekorativ og ikke ætsende. Denne er sort med glat finish, og der er 250 ml i beholderen. Den har en rækkeevne på op til 10 m²/liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Undgå indånding af tåge / damp. (P261) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Undgå udledning til miljøet. (P273) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501) 

EUH066, Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. EUH208, Indeholder Cobalt,neodecanoate. Kan udløse allergisk reaktion.

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 10-20 timer
Mærke Luxi
Type Metalmaling
Farve Sort