Maling- og lakfjerner 750 ml - Luxi

Varenr.: 9058063

Maling- og lakfjerner 750 ml - Luxi

Varenr.: 9058063
  • Luxi maling- og lakfjerner bruges til at fjerne gammelt maling og lak fra fx træ, metal, glas, sten og betonoverflader
  • Den påføres med pensel i et tyndt lag og skal sidde, indtil malingen eller lakken løsner sig
  • Den løse maling fjernes med en spartel eller børste
  • Skal anvendes udendørs eller indendørs i ventilerede rum
  • Indeholder 750 ml, som rækker til 2-6 m²
98.00

Varebeskrivelse

Luxi maling- og lakfjerner 750 ml

Har du svært ved at fjerne gamle malinger og lakker? Så brug denne Luxi maling- og lakfjerner. Den anvendes til at fjerne maling og lak fra fx træ, metal, glas, sten og betonoverflader. Den er baseret på organiske opløsningsmidler, og den må ikke anvendes på plastoverflader. Er du i tvivl, så foretag en test på et ikke-synligt sted. 

Sådan anvendes Luxi maling- og lakfjerner:

  • Dåsen rystes grundigt inden brug, og overfladen, hvor maling eller lak skal fjernes, rengøres, så den er fri for fedt og snavs.
  • Påfør et tyndt lagt maling- og lakfjerner på overfladen - det kan gøres med en pensel. Der skal ikke skrubbes eller gnides på området.
  • Lad maling- og lakfjerneren sidde, indtil malingen eller lakken løsner sig.
  • Fjern den løse maling med en spartel eller børste.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen, da resultatet afhænger af typen af maling eller lak, samt antallet af påførte lag.

Penslen kan efterfølgende rengøres i terpentin. Indeholder 750 ml, som rækker til 2-6 m².

Advarsel! Produktet har en karakteristisk lugt og må kun anvendes udendørs eller indendørs i velventilerede rum.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P210, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P403+P235, Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Mærke Luxi

Dokumentation

Info & guides