Loctite Super Glue Power Flex Control

Varenr.: 9035805

Loctite Super Glue Power Flex Control

Varenr.: 9035805
  • Loctite Super Power Flex Control er Loctites Super Glue lim tilført gummi, som gør limen fleksibel og velegnet til porøse og lodrette flader
  • Limen er som en gel og kan anvendes på mange materialer som fx gummi, metal, porcelæn og papir
  • Den er vandfast og tåler store belastninger
  • Denne Control-udgave er med klemmeflaske med håndgreb, som gør det nemt at lave præcise påføringer
  • Indeholder 3 gram
49.50

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Power Flex Control

Loctite Super Glue Power Flex Control indeholder Loctites Super Glue, der er tilført gummi (deraf navnet Power Flex), som giver stærke limninger på selv fleksible materialer som fx sko eller bælte. Den er som en gel og er ideel til porøse og lodrette flader, og den tåler store belastninger. Limen kan anvendes på mange forskellige overflader som fx gummi, metal, porcelæn, papir og læder.

Denne udgave hedder Control og er med klemmeflaske med håndgreb, som giver en god kontrol over limningen. Du har et godt greb om flasken og kan lave præcise limninger. Limen er vandfast, og den tørrer transparent op og efterlader en usynlig limning.

Indeholder 3 gram.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 gram
Anvendelse Fleksible materialer
Mærke Loctite
Type Sekundlim

Dokumentation