Loctite Super Glue Control

Varenr.: 9044786

Loctite Super Glue Control

Varenr.: 9044786
  • Loctite Super Glue Control er en hurtigtørende lim, som kan bruges på fx porcelæn, metal, gummi og læder
  • Denne udgave er med Control applikator, som er en klemmeflaske, der gør det nemt at påføre limen præcist
  • Den er vandfast, stødfast og kan klare tunge belastninger, ligesom den er varmebestandig fra -50° til +120°C
  • Med selvpunkterende hætte med anti-tilstopning
  • Indeholder 3 gram
39.50

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue Control

Loctite Super Glue Control er en hurtigttørrende lim, som kan bruges på de fleste overflader fx porcelæn, metal, gummi og læder. Den kan anvendes på plast, dog ikke polyethylen og polypropylen. Denne udgave hedder Control, som betyder, at applikatoren er en klemmeflaske med håndgreb. Det er nemt at klemme limen ud af flasken, og det giver god kontrol over påføringen, som sker præcist. Limen er vandfast, så har du limet en skål eller tallerken, kan de gå i opvaskemaskinen. Limen kan desuden klare tunge belastninger, er stødfast og tørrer transparent op og giver en usynlig fuge.

Limen kan tåle temperaturer på -50° op til +120°C, dog ikke vedvarende høje temperaturer. Den har en selvpunkterende hætte med anti-tilstopning, så limen altid er klar til brug.

Indeholder 3 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. 

P261 Undgå indånding af damp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 gram
Mærke Loctite
Type Sekundlim
Anvendelse Universal

Dokumentation