Loctite Super Glue All Plastics

Varenr.: 9028458

Loctite Super Glue All Plastics

Varenr.: 9028458
  • Loctite Super Glue All Plastics er specielt udviklet til limning af alle typer plast selv polyetylen (PE), polypropylen (PP)
  • Det er et 2-delt limsystem med en aktivator, som påføres først, og efter 60 sekunder bruges limen til at lime overfladerne sammen
  • Limen tørrer efter få sekunder og bliver gennemsigtig, så den efterlader en usynlig fuge
  • Indeholder 2 gram + 4 ml
47.00

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue All Plastics

Loctite Super Glue All Plastics er specielt udviklet til limning af alle typer plast. Den kan også bruges på plastmaterialer, der er svære at lime som polyetylen (PE), polypropylen (PP) og teflon. Limen består af 2 dele: En aktivator og en lim. Aktivatoren påføres først på begge overflader, der skal limes, og herefter venter du 60 sekunder, inden du kommer lim på den ene af overfladerne og trykker dem sammen. Limen tørrer efter få sekunder.

Når limen tørrer, giver den en usynlig fuge. Limens hætte sørger for, at den ikke tilstopper, så limen altid er klar til brug. 

Indeholder 2 gram + 4 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp.P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2 gram + 4 ml
Mærke Loctite
Anvendelse Plast
Type Sekundlim

Dokumentation