Loctite Power Epoxy Metal

Varenr.: 9028459

Loctite Power Epoxy Metal

Varenr.: 9028459
  • Loctite Power Epoxy Metal er en epoxylim, der er særligt udviklet til limning af metaller fx jern, zink og aluminium
  • Den er velegnet til hurtig reparation af lækager i ledningsrør og metaltanke
  • Modstandsdygtig overfor vand, olie, fortyndede syrer og svage basiske kemikalier
  • Det er en tokomponent epoxylim, og de 2 komponenter blandes i lige mængder, inden limen påføres
  • Når limen tørrer, giver den metalfarvede limfuger
  • Indeholder 25 ml
65.00

Varebeskrivelse

Loctite Power Epoxy Metal

Loctite Power Epoxy Metal er en epoxylim særligt udviklet til limning af metal, jern, zink, kobber, aluminium og andre metaller. Den er udviklet med Loctites industrielle ekspertise. Den er velegnet til hurtig reparation af lækager i ledningsrør og metaltanke. Den er modstandsdygtig over for vand, olie, fortyndede syrer og svage basiske kemikalier.

Det er en tokomponent epoxylim, som er nem at trykke ud i lige mængder, der blandes, inden limen påføres. Limen hærder efter 5 minutter, og den opnår fuld styrke efter 24 timer (op til 140 kg/cm²). Den kan klare temperaturer fra -30°C til +150°C.

Når limen tørrer, får den en metalfarve, som giver metalfarvede limfuger.

Indeholder 25 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

 

Advarsel 

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 25 ml
Type Epoxylim
Mærke Loctite
Anvendelse Metal

Dokumentation