Loctite Normal Låsevæske 5 gram

Varenr.: 9061730

Loctite Normal Låsevæske 5 gram

Varenr.: 9061730
  • Loctite Normal Låsevæske kan bruges til metalskruer, -møtrikker og -bolte 
  • Låsevæsken giver en middelstærk låsning, som forhindrer at metaldele løsner sig, fx pga. vibrationer
  • Kan fjernes med værktøj
  • Indeholder 5 gram
69.00

Varebeskrivelse

Loctite Normal Låsevæske 5 gram

Loctite Normal Låsevæske kan bruges til at låse metalskruer, -møtrikker og -bolte bedre fast, så metaldelene ikke løsner sig af sig selv, fx pga. vibrationer. Låsevæsken er med middelstærk låsning og kan fjernes med værktøj. 

Produktet kommer i en lille Loctite beholder, der indeholder 5 gram.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Advarsel 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af tåge/damp. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite

Specifikationer

Type Værdi
Type Låsevæske

Dokumentation