Låsespray 75 ml - Autozone

Varenr.: 9053313

Låsespray 75 ml - Autozone

Varenr.: 9053313
  • Autozone låsespray er et rense- og smøremiddel til låse
  • Den optør og fortrænger fugt fra frosne låse
  • Indeholder 75 ml
32.00

Varebeskrivelse

Autozone låsespray 75 ml

Denne Autozone låsespray bruges som rense- og smøremiddel til låse. Den optør og fortrænger fugt fra frosne låse, så du igen kan få døren op. Den har en påføringstud for præcis påføring.

Indeholder 75 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Låsespray

Dokumentation