Kvit fluespray 600 ml

Varenr.: 9359329

Kvit fluespray 600 ml

Varenr.: 9359329
  • Kvit fluespray bekæmper effektivt fluer og hvepse indendørs
  • Sprøjtes direkte på insekterne og kan bruges mod hvepsebo, hvor der sprøjtes direkte i indflyvningshullet
  • Indeholder 600 ml
139.00

Varebeskrivelse

Kvit fluespray mod fluer og andre flyvende insekter

Kvit fluespray bekæmper hurtigt og effektivt fluer og andre flyvende insekter i både private hjem samt hospitaler, restauranter og butikker. Fluesprayen er til indendørs brug, og den kan også bruges mod hvepsebo, hvor den sprøjtes direkte op i indflyvningshullet. Behandling af hvepsebo skal ske om aftenen, når alle hvepsene er i boet. 

Ved behandling indendørs bør akvarier overdækkes og fuglebure fjernes. Fluesprayen indeholder 600 ml. 

Hvor kan Kvit fluespray bruges?

Fluesprayen kan bruges til at bekæmpe fluer og flyvende insekter indendørs. Den kan også anvendes mod hvepsebo. 

Hvornår bruges fluesprayen?

Den kan anvendes året rundt, men har den mest optimale virkning i marts til september. 

Hvordan bruges den?

Fluesprayen sprøjtes direkte på fluer og flyvende insekter indendørs, og behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt. Den kan også bruges i hvepsebo, hvor den sprøjtes direkte ind i indflyvningshullet. Behandling af hvepseboet er bedst om aftenen i mørke, hvor hvepsene er i boet, så er de mindst aktive. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H222 Yderst brandfarlig aerosol. 
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P273 Undgå udledning til miljøet. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 600 ml
Bekæmper Fluer

Dokumentation